E-udvalget (Udvalget for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne) består af formænd for udvalgte foreninger i uddannelsesforbundet.

Gitte Bech Larsen

Udvalgsmedlem

Inger Nissen

Udvalgsmedlem

Mikkel Bossen

Udvalgsmedlem

Peter Kramhøft

Udvalgsmedlem

Jesper McCandless

Udvalgsmedlem

Opgaverne for Udvalget for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne (E-udvalget) er fastsat af hovedbestyrelsen:

 • Fungere som kollektiv vidensbank inden for udvalgets område
 • Have kontakt til og dialog med erhvervsskoleområdets regioner således at der fra hver region opnås en samlet tilkendegivelse af holdninger, behov, ønsker mv.
 • Være baggrundsgruppe for HB
 • Bidrage til forbundets strategi- og politikudvikling, på baggrund af viden og erfaringer fra institutionerne for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne
 • Udvikle forslag til inddragelse og involvering af Uddannelsesforbundets bagland inden for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelsesområdet.
 • Arbejde for fastholdelse og hvervning af medlemmer og arbejde for områdets organisatoriske udvikling.
 • Udarbejde indstillinger til HB vedr. opgaver, initiativer og kampagner.
 • Bistå regionerne ved planlægning og afholdelse af åbne medlemsmøder
 • Administrere aktivitetspuljen
 • Arrangere TR-kurser for foreningsområdet
 • prioritere opgaverne således at Uddannelsesforbundets ressourcer hos politikere og sekretariat bruges professionelt, og således at opgaverne løses på de rigtige tidspunkter

Opgaver for de 5 regionalt udpegede medlemmer af E-udvalget

De 5 regionalt udpegede medlemmer (udpeget af foreningsregionerne) af E-udvalget har den overordnende opgave at være bindeled mellem E-udvalget og deres region, herunder:

 1. få sat E-udvalget på dagsordenen i regionerne, herunder: 
  - orientere om E-udvalgets arbejde i regionen      
  - få sat punkter på dagsordenen i regionerne, som E-udvalget opfordrer regionerne til at behandle
        
 2. videreformidle feedback og forslag fra regionerne til E-udvalget

 

Aktivitetspuljen

E-udvalget har en aktivitetspulje, hvor foreningerne kan søge støtte til aktiviteter. Puljens midler udmøntes til fire hovedformål:

Der er ikke på forhånd fastlagt bestemte krav til aktiviteternes form og indhold. Det er dog en betingelse, at aktiviteten ligger inden for Uddannelsesforbundets formål, og det ses gerne, at aktiviteterne understøtter Uddannelsesforbundets politiske initiativer


Der kan søges til f.eks.:  

 • Tilskud til medlemsrettede aktiviteter på lokalt og regionalt niveau
 • driftstilskud til små foreninger (behov)
 • aktivitetsbestemte tilskud til enkelte foreninger, udover hvad der opfattes som normal foreningsaktivitet
  • lokale kurser, konferencer, seminarer (formål)
  • støtte til helt nye bestyrelser (behov)
  • støtte til bestyrelser i vanskelige forhandlinger mm. (behov)
  • støtte til lokal organisationsudvikling (formål)
 • tilskud til kursusdeltagelse (behov)
 • tilskud til aktiviteter afholdt af flere foreninger i fællesskab
 • tilskud til aktiviteter, der har til hensigt at styrke samarbejdet med andre organisationer.


Ansøgninger om driftstilskud til små foreninger vurderes ud fra behov for at få tilskud, og hvilke formål og aktiviteter pengene skal bruges til. Medlemstal, antal med tillidsrepræsentantbeskyttelse, lokalt kontingent samt antal uorganiserede kan inddrages i vurderingen.

Ansøgninger om støtte til aktiviteter skal indeholde både en beskrivelse og et budget for aktiviteten.

Ansøgninger til initiativpuljen behandles løbende.

Der anvendes følgende normer for bevillinger fra initiativpuljen:

 1. Som hovedregel ydes der maksimalt støtte til 50 % af eventuelle omkostninger til mad og drikke. Støttebeløbet kan som hovedregel ikke overstige kr. 250 pr. dag pr. deltager.
 2. Der ydes som hovedregel maksimalt støtte til 75 % af eventuelle yderligere omkostninger.
 • En bevilling fra Initiativpuljen vil normalt blive givet som en trækningsret, hvor forbundet betaler dokumenterede udgifter inden for den udmeldte ramme. Efter aktivitetens gennemførelse fremsendes et regnskab.

  Efter afslutningen af aktiviteten skal der ske en kortfattet afrapportering til E-udvalget.

  Udfyld ansøgningsskema

Der udmeldes årligt en trækningsret til regionerne. I perioden 2015-17 er trækningsretten forøget, således at de forventede omkostninger til afholdelse af et årligt 2-dages regionsseminar er indregnet i taksterne.

Forbundet yder et tilskud på max. 770 kr. pr. fremmødt deltager til åbne medlemsmøder, der tilrettelægges som et to-dages arrangement med en enkelt overnatning, og max. 385 kr. pr. dagmøde.

Der ydes årligt op til kr. 30.000 i støtte til AMU-netværket.

Hovedbestyrelsen har fastlagt en politik for valg af kursussteder til kurser, møder o. lign. Politikken gælder for alle niveauer i forbundet. Dvs. at regioner og foreninger fremover bør vælge kursussteder inden for rammerne af forbundets politik.

Ved valg af kursussteder skal alle 3 følgende kriterier være opfyldt:

 1. Kursusstedet må ikke være ejet af et af de gule forbund. Kursusstedet må heller ikke være ejet af forbund, der driver aktiv strandhugst af medlemmer inden for andre forbunds forhandlings-/faglige område. Det er hovedbestyrelsens vurdering, at det i dag kun er Lederne, der ejer Ledernes Konferencecenter, der tilhører sidstnævnte kategori af forbund.
 2. Kursusstedet skal have indgået overenskomst for personalet med det forhandlings-berettigede forbund inden for området. Det kan anbefales at tjekke på 3F’s hjemmeside, om et kursussted (hoteller og restaurationer) har overenskomst med 3F
 3. Forbundet må ikke have kendskab til elevsager for det pågældende kursussted.

Åbne medlemsmøder

Foreningerne i region Midt-Nord, Syd og Sjælland afholder hvert andet år åbne medlemsmøder.

Næste gang der bliver afholdt åbne medlemsmøde er i 2018.

Vedtægter for lærerforeningerne

Hovedbestyrelsen fastsætter en rammevedtægt for foreningerne. Inden for denne fastsætter foreningerne selv deres egne vedtægter.

Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærerforeninger

Forbundets arrangementer på dit område

+__IndexType:arrangement +(category:"forbundets møder" category:"kurser og konferencer" category:"møder" category:"tr-uddannelse" ) +(types:"EUD og AMU" ) 
 • Forbundets møder
 • Kurser og konferencer
 • Møder
 • TR-uddannelse
Briller

Kursusmaterialer

Vi har samlet alle oplæg og andet materiale fra afholdte kurser listet efter den dato, hvor kurset blev afholdt.