Overenskomstforhandlingerne for privatansatte på sprogcentre, oplysningsforbund og daghøjskoler 

NYT: Flere forhandlingsmøder nødvendigt

Overenskomstforhandlingerne med FOAS  var planlagt til to møder - sidst i august og midt i september. Det ser dog nu ud til at blive et noget længere forløb, da der, på baggrund af et ønske fra FOAS, er ved at blive lavet forskellige tekniske udredninger på sprogcenterområdet, og FOAS ikke har ønsket at starte på det almene område før sprogcenterområdet.
Der er foreløbigt ikke planlagt møder ud over mødet midt i september, hvor det er helt usandsynligt, at vi kan blive færdige. Vi arbejder derfor på at få flere møder i kalenderen allerede nu.

 

Hvem forhandler med hvem

Folkeoplysningsorganisationernes Arbejdsgiversamarbejde (FOAS) er en arbejdsgiver-samarbejdsorganisation for folkeoplysende organisationer, herunder AOF, Daghøjskoleforeningen, FOF, LOF, FO og DOF. Også Dansk Flygtningehjælp er medlem af FOAS. 
Formand er John Meinert Jacobsen, der også er administrerende direktør for AOF. 
FOAS har indgået to overenskomster: FAOS’ almene overenskomst og FOAS’s sprogcenteroverenskomst, begge på Uddannelsesforbundets område og indgået med Lærernes Centralorganisation.

Lærernes Centralorganisation (LC) er forhandlingsfællesskab for Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening og Uddannelsesforbundet. Formand er Anders Bondo Christensen. Det er LC, der forhandler og underskriver alle Uddannelsesforbundets overenskomster, herunder de to FOAS-overenskomster. Uddannelsesforbundet deltager selvfølgelig i såvel forhandlingsforberedelsen som selve forhandlingerne.

Om forhandlingerne

FOAS-forhandlingerne ligger altid efter at de offentlige overenskomster er kommet på plads. Det skyldes dels arbejdsbelastningen for LC og Uddannelsesforbundet i forbindelse med de offentlige forhandlinger, men det skyldes også, at der mellem parterne er enighed om at følge den økonomiske ramme fra det statslige resultat.
Også selve kravsudvekslingen ligger efter det offentlige resultat og foregik i år først i april måned på grund af de langstrakte offentlige forhandlinger.
Der er to overenskomster at forhandle med FOAS. FOAS’ almene overenskomst og FOAS’ sprogcenteroverenskomst. På lange stræk er de to overenskomster ens og derfor er forhandlingerne ofte gennemført fælles.
Det er dog også sket, at der været fokus på først den ene og så den anden overenskomst. Her i 2018 er der startet med en samlet præsentation af kravene.

Parternes krav

Den 23. april 2018 udvekslede parterne skriftligt krav.
FOAS' krav til LCLCs krav til FOAS

Det kommer til at ske

FOAS og LC udvekslede krav skriftligt d. 23. april 2018. Det var, traditionen tro, aftalt at vente med kravsudveksling til efter at der var opnået et resultat på det offentlige område.

Kravsudveksling

En mindre delegation fra henholdsvis LC og FOAS mødtes den 13. juni. Der er planlagt to egentlige forhandlingsmøder henholdsvis ultimo august og medio september. Det kan eventuelt vise sig nødvendigt med flere forhandlingsmøder.

Forhandlinger

Forhåbentligt når parterne et forlig senest i oktober

Derefter eventuelt, TR-møde, afstemning, resultat.

Forlig

De nye overenskomster på de offentlige områder

 

Særlige resultater

Din løn stiger

På alle områder kommer der lønstigninger med virkning fra 1. april 2018. Du og dine kolleger skal være opmærksomme på, at lønnen faktisk bliver reguleret, og at det fremgår af din lønseddel. 
Desuden kan du og dine kolleger have forventning om, at lønnen lokalt også skal udvikle sig lokalt på jeres skole. I hvert tilfælde indeholder overenskomstforligene forventninger fra både arbejdsgiver- og lønmodtagerside om, at de lokale lønforhandlinger vil give mere i lønposen. Tal med din tillidsrepræsentant eller foreningsformand om, hvordan I kan løfte lønnen lokalt. På produktionsskolerne er det vigtigt, at lokallønspuljen udmøntes fuldt ud - blandt andet ved overgangen til FGU. 

Betalt spisepause er sikret

OK18 slog fast, at betalt spisepause er en overenskomstsikret ret. Lærerne er forpligtet til at stå til rådighed i spisepausen.
På nogle skoler har ledelsen fjernet den betalte spisepause. Uddannelsesforbundet er i kontakt med din tillidsrepræsentant om dette. Problemet vil blive løst så hurtigt som muligt i et samarbejde mellem alle de statslige lønmodtagerorganisationer.     

Hvad med arbejdstiden?

Der kunne ikke opnås enighed om en aftale om arbejdstid. Hverken på det kommunale eller det statslige område. Derfor gælder reglerne fra lov 409 stadig. Alligevel indeholder OK18 forligene nogle muligheder.  
Parterne i både staten og kommunerne har været enige om at betone mulighederne for at indgå lokale aftaler. Denne mulighed kan i sammen med jeres tillidsrepræsentant eller foreningsformand vurdere. På det kommunale område forhandles der således lige nu lokalaftaler i en række kommuner.
Desuden er det vigtigt at være opmærksom på, at ledelse og tillidsrepræsentanten skal drøfte, hvordan planlægningen af arbejdsåret skal foregå på skolen, herunder hvordan dialogen om opgaveoversigten struktureres. Den drøftelse skal finde sted før et nyt undervisningsår/normperiode starter. Du kan tale med din tillidsrepræsentant eller foreningsformand om, hvordan det bliver grebet an på din skole.
På det kommunale område er formuleret en målsætning om en ”ny start” for samarbejdet mellem parterne – både lokalt og centralt. Blandt andet nedsættes en kommission, som skal komme med anbefalinger og forslag til forhandlingerne om en arbejdstidsaftale ved OK21 eller tidligere.
Kommissionen arbejder i forhold til det kommunale område, men dens arbejde har også stor betydning for forhandlingerne på statens områder. Uddannelsesforbundet følger dette arbejde tæt. 

Aflønning af lejrskoler på det kommunale område

På det kommunale område var der enighed om at forbedre lejrskolebetalingen, så I får løn for hele døgnet, når I er afsted.  Det er vigtigt, at I får den implementeret.

Red2.png

Gennemgang af OK18-forlig

Få et overblik over indholdet i de nye overenskomster på de offentlige områder.

Uddannelsesforbundets gennemgang af det kommunale resultat

Uddannelsesforbundets gennemgang af det statslige resultat