Lærer på daghøjskole eller i oplysningsforbund?

Hvis du arbejder på en daghøjskole eller i et oplysningsforbund, skal du være særlig opmærksom på, at du kan have en ret til en stilling i FGU, hvis du underviser målgruppen af unge i FVU eller ordblindeundervisning.

Fortæl os, hvis du skal virksomhedsoverdrages

Uddannelsesforbundet får ikke automatisk besked, hvis du er en af dem, der bliver virksomhedsoverdraget til FGU. For at vi kan give dig den bedste service, i forbindelse med at du skal begynde på en ny arbejdsplads, har vi derfor brug for, at du bekræfter, at du er virksomhedsoverdraget. 

Oplys os om din virksomhedsoverdragelse

Særligt for dig, der virksomhedsoverdrages

Vejledningspjece for målgruppevurdering til FGU

Vejledningspjecen 'Kom godt i gang med målgruppevurdering' er nu blevet udsendt. Den er skrevet til de fagprofessionelle medarbejdere i den kommunale ungeindsats, som skal vejlede og målgruppevurdere unge til FGU. Pjecen indeholder fakta om, hvordan man kan målgruppevurdere de unge i forhold til FGU, og er derfor et vigtigt skridt for at få elever på FGU'en.

Se pjecen her

Pjecen er den første i en række af fire vejledende pjecer, som er udarbejdet for at understøtte kommunernes implementering af FGU'en. De andre tre pjecer, som omhandler henholdsvis uddannelsesplanen, kontaktper­sonordningen og virksomhedspraktik til brug for den kommunale ungeindsats, kommer i marts og april.

Hvad betyder det for mig som lærer eller vejleder?

Hvis du har et spørgsmål om den nye Forberedende Grunduddannelse, og hvordan det ser ud til at påvirke din jobsituation, kan du muligvis finde svar i vores Q&A, hvor vi har samlet de mest hyppige spørgsmål. 

Mest hyppige spørgsmål om FGU

Stil et spørgsmål

Du kan også stille et spørgsmål til sekretariatet, og se hvad andre har spurgt om. Vi bestræber os på at svare løbende.

Spørg sekretariatet

Så mange overdrages fra VUC til FGU

Undervisningsministeriet har udarbejdet en oversigt over de enkelte VUC'ers overdragelsesprocent og fordelingen til FGU-institutionerne

Se ministeriets tabel

Anbefalinger til kompetenceløft

I den politiske aftale vedrørende FGU’en er der afsat 130 millioner kroner over en fire årig periode med start den 1. august 2019. Undervisningsministeriet er i færd med at fastlægge rammerne for, hvordan disse midler skal bruges til et kompetenceløft.

Læs Uddannelsesforbundets anbefalinger til kompetenceløft

Det kommer til at ske

Forhandlingerne om en ny overenskomst for de lærere, som fra 1. august 2019 skal undervise på den forberedende grunduddannelse, FGU, er nu i gang. 
Vi arbejder på, at det er muligt at få indgået en samlet overenskomst for FGU-lærere, inden FGU begynder den 1. august 2019.

Parterne er Finansministeriet på den ene side af bordet og Lærernes Centralorganisation (LC) og Uddannelsesforbundet på den anden.

Overenskomstforhandlinger

De midlertidige bestyrelsers – kaldet de ”første” bestyrelser -  hovedopgave er at gøre klar til at FGU institutionerne og skolerne kan starte 1. august 2019. De skal blandt andet ansætte en leder til FGU institutionen og fastlægge hvilke fag, der skal udbydes.

De første FGU bestyrelser starter arbejdet

UVM afholder dialogmøder for at præsentere og diskutere de første udkast til de 9 læreplaner og 12 fagbilag for FGU’en 

Dialogmøder om læreplaner og fagbilag

Med baggrund i UVM kriterier og principper planlægges og drøftes virksomhedsoverdragelsesprocessen på produktionsskoler og VUC’er.

Varsling om overdragelse af medarbejdere til FGU

Medarbejdere på produktionsskoler og VUC’er vil senest denne dag blive informeret om beslutningen

Seneste tidsfrist for besked om overdragelse

UVM forventer at lederne kan starte denne dag

Forventet ansættelse af FGU institutionsleder

Med baggrund i FGU lovgivningen udarbejdes bekendtgørelser til godkendelse af Folktetinget

Bekendtgørelser for FGU vedtaget i Folketinget

Institutionslederen og de første bestyrelser fastlægger hvilke faglige temaer der skal udbydes på deres FGU.

Fastlæggelse af faglige temaer

Institutionslederen og de første bestyrelser sikrer at de fysiske rammer, lokaler og værksteder er klar til skolestart d. 1. august 2019.

Planlægning af fysiske rammer og værksteder

UVM planlægger afholdelse af workshops, fyraftensmøder, netværksdannelser for at forberede til FGU start

Dialogmøder med ledere og medarbejdere

De 27 FGU institutioner og 88 skoler er nu klar til opstart

FGU starter

Der er afsat 130 millioner kr over 4 år til at sikre at FGU institutionerne har kompetencerne til at løfte opgaven i FGU

Start af kompetenceløft af ledere og medarbejdere

Overblik over FGU landskabet

Der er fra politisk hold sat navn på de byer, hvor institutionerne og skolerne skal ligge. Resultatet er, at der skal oprettes 88 skoler samlet i 27 selvejende institutioner, og der er sat navne på de byer, hvor de placeres. 

Kort over kommuner med FGU institutioner og skoler 

Oversigt over undervisningsministerens beslutning om antal og placering af FGUinstitutioner, dækningsområder og skoler

Kort om FGU'en

Regionsvis skal kommunerne etablere de nye FGU institutioner. Det er blevet besluttet af der oprettes 27 FGU institutioner og 88 FGU skoler.

Aftalen om en ny forberedende uddannelse er indgået mellem de partier, som var med i reformen af erhvervsuddannelserne. Det vil sige S, SF, V, K, DF, R og LA. Alternativet og Enhedslisten har efterfølgende tiltrådt aftalen. 

Målgruppen er alle unge under 25, som ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Den nye uddannelse skal erstatte en række eksisterende forberedende uddannelsesforløb: produktionsskole, kombineret ungdomsuddannelse(KUU), erhvervsgrunduddannelsen (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), ordblindeundervisning for voksne (OBU), forberedende voksenundervisning (FVU).

Kort om aftalen

Læs mere

Oversigt over indstillede medarbejderrepræsentanter til FGU-bestyrelser

Undervisningsministeriets temaside: Reform af det forberedende område

Undervisningsministeriets folder om FGU

Uddannelsesforbundets gennemgang af aftalen

Aftale om bedre veje til uddannelse og job (pdf)

Vedtagne love om FGU 

Lov 199 - Lov om forberedende grunduddannelse

Lov 200 - lov om institutioner for forberedende grunduddannelse

Lov 201 - lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

Lov 202 - følgelov