EN INDGANG

En kommunal ungeindsats bliver vejen ind for alle unge, der ikke har et job eller er igang med en ungdomsuddannelse.  
Kommunerne får myndighedsansvaret, og det er en kommunal vejleder, der visiterer de unge til FGU'en eller andre tilbud.

TILBUD TIL ALLE

Den kommunale vejleder skal udarbejde en individuel uddannelsesplan for hver elev, der fastsætter mål, retning og varighed. Vejlederen kan vurdere, at den unge er bedre tjent med et andet tilbud end FGU'en, fx en daghøjskole. 
For voksne over 25 år vil det stadig være muligt at tage AVU- undervisning på VUC.

SKOLER I HELE LANDET 

Regionsvis skal kommunerne etablere de nye FGU institutioner. Der skal oprettes 88 skoler og 27 institutioner

 

UDDANNELSENS INDHOLD

FGU'en får tre spor. Et alment, et produktions og et erhvervsspor. Uddannelsen er meget fleksibel. Der er løbende optag og det er muligt at skifte spor. Varigheden er normalt to år, men kan forlænges.
Ordblindeundervisning bliver prioriteret, der er adgang til special pædagogisk støtte (SPS) og der udvikles særlige evaluerings- og prøveformer.

SKOLEYDELSE TIL ALLE 

Alle elever på FGU'en vil få en skoleydelse. Størrelsen afhænger af deres alder og om de er hjemmeboende eller ej. De unge kan blive trukket i ydelse ved manglende fremmøde svarende til produktionsskolernes praksis i dag.
Der indføres et forsørgertillæg som et supplement til skoleydelse.

TRYGHED I ANSÆTTELSEN 

Ansatte på de uddannelser, der overgår til FGU'en, skal tilbydes ansættelse på de nye FGU institutioner. Alle bevarer sin nuværende løn, pension, løntillæg og anciennitet. Uddannelsesforbundet vil, når der er vedtaget en lov, forhandle en overenskomst som skal gælde for alle lærere på FGU'en.